AOE: Chimsedinang – Xman Trận đánh phù đầu tiên của chim (trận kinh điển khi chim chưa xuống núi)

AOE: Chimsedinang – Xman Trận đánh phù đầu tiên của chim (trận kinh điển khi chim chưa xuống núi) Chung kết tổng: Chim Sẻ Đi Nắng vs Hoàng Mai Nhi – T2 – Ngày 6/9/2014